Σκοπός της ίδρυσης του σωματείου είναι :

α) Διεκδίκηση – προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.

β) Συνεργατισμός

γ) Διατήρηση της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ανάπτυξη του πολιτιστικού μας επιπέδου.

δ) Συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την προώθηση έργων υποδομής εντός των ορίων του σωματείου.